Logo
Logo BIP

Raport o stanie dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


Nazwa i adres podmiotu publicznego
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA ORION, ul. Warzelniana 1, 87-720 Ciechocinek
Numer identyfikacyjny REGON 91085571100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu sekretariat@sanatoriummswia.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz informatyk@sanatoriummswia.pl
Telefon kontaktowy 542839111
Data 2021-03-24
Miejscowość Ciechocinek
Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat Powiat aleksandrowski
Gmina Ciechocinek (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego


Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 4
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
[ X ] TAK
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] TAK
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Budynek posiada dwa wejścia do recepcji. Pierwsze z nich znajduje się od strony ul. Warzelnianej , do którego prowadzi chodnik
z kostki brukowej. Za drzwiami jest szklane przepierzenie (wiatrołap). Drzwi przesuwne otwierają się automatyczne. Istnieje
również możliwość wejścia od strony parkingu znajdującego na tyłach budynku – wjazd od ulicy Staszica. Całość terenu jest
utwardzona wykonana z kostki brukowej. Drzwi otwierają się w sposób tradycyjny poprzez naciśnięcie klamki. Za drzwiami
znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi które otwierają się w ten sam sposób. Dla osób poruszających się na wózku dostępny jest
cały obiekt sanatorium, hol i korytarze. W budynku znajdują się 3 windy osobowe, dwie windy w budynku głównym, trzecia
winda znajduje się przed łącznikiem z Budynkiem A (wyposażona jest w system głosowy i klawiaturę brajla)oraz jedna winda
platformowa w Budynku B. Na parkingu sanatorium zapewniono miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.


Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url http://www.sanatoriummsw.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2021-03-24
ID a11y-url http://bip.sanatoriummsw.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-03-30
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strony internetowe są częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strony posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami takie jak:
podwyższony kontrast, możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, mapa strony, odsłuchanie treści strony.


Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] TAK
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 2
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] TAK
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE