Logo
Logo BIP

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności strony BIP SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA ORION w Ciechocinku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „ORION” w Ciechocinku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://bip.sanatoriumorion.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIP.

Data publikacji strony internetowej: 2013.06.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024.02.29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami takie jak:

- podwyższony kontrast,

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

- mapa strony,

- odsłuchanie treści strony.

Dostępność architektoniczna

 

Budynek SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „ORION” w Ciechocinku. Jest to obiekt składający się z 6-piętrowego budynku głównego, 2- piętrowych budynków bloku A i B oraz 2 piętrowego budynku ZPIF.

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek posiada dwa wejścia do recepcji. Pierwsze z nich znajduje się od strony ul. Warzelnianej , do którego prowadzi chodnik z kostki brukowej. Za drzwiami jest szklane przepierzenie (wiatrołap). Drzwi przesuwne otwierają się automatyczne. Istnieje również możliwość wejścia od strony parkingu znajdującego na tyłach budynku – wjazd od ulicy Staszica. Całość terenu jest utwardzona wykonana z kostki brukowej. Drzwi otwierają się w sposób tradycyjny poprzez naciśnięcie klamki. Za drzwiami znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi które otwierają się w ten sam sposób.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób poruszających się na wózku, korzystających z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych dostępny jest cały obiekt sanatorium, hol i korytarze. W budynku znajdują się 3 windy osobowe, dwie windy w budynku głównym przy recepcji, trzecia winda znajduje się w końcu korytarza na 1 piętrze przed łącznikiem z Budynkiem A która wyposażona jest w system głosowy i klawiaturę brajla, oznaczeniom wizualnym towarzyszy równorzędny komunikat głosowy informujący o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi oraz jedna winda platformowa w Budynku B (określanym jako tzw. „mały blok”) pozwalająca przemieszczać się osobom na wózkach. Do windy platformowej prowadzi osobne wejście z tylu Budynku B z wykonanym z kostki brukowej podjazdem (przed wejściem znajduje się domofon w celu wezwania obsługi). Podjazd posiada obustronne balustrady ułatwiające poruszanie. Zakład Przyrodoleczniczy i Fizjoterapii dysponuje trzema łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych oraz znajduje się w nim czwarta winda wyposażoną w przyciski oznaczone językiem Braille'a. Winda wyposażona jest w komunikator głosowy informujący o numerze piętra i kierunku jazdy.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu sanatorium zapewniono miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. W ciągu ulicy Warzelnianej od strony wejścia do Budynku Głównego sanatorium znajduje się jedno oznaczone zgodnie z przepisami miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie można korzystać z tłumacza PJM ani online.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Brzozowski, adres poczty elektronicznej informatyk@sanatoriumorion.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 283 91 06 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.