Logo
Logo BIP

Praca

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023 poz.1675) w zw. z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z dnia 9 marca 2021, poz. 430).Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ORION” w Ciechocinku, ul. Warzelniana 1, 87-720 Ciechocinek


ogłasza konkurs na stanowisko:


Pielęgniarki oddziałowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ORION” w Ciechocinku


1. Kandydat zgłaszający się do konkursu na stanowisko Pielęgniarki oddziałowej powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2023 r., poz. 1515) czyli posiadać:

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

Liczba lat pracy w zawodzie

lub inne dodatkowe kwalifikacje

Pielęgniarka oddziałowa

tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

5 lat w podmiocie leczniczym udzielającym

całodobowo świadczeń zdrowotnych

2. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018. 393. t.j.) złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz aktualne prawo wykonywania zawodu;
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
  5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; (Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów);
  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisku Pielęgniarki oddziałowej.

 

Wyżej wymienione dokumenty powinny stanowić odrębne załączniki do podania/oferty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy złożyć lub przesłać pocztą (decyduje data stempla na przesyłce), w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: “Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej” na adres:


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ORION w Ciechocinku
ul. Warzelniana 1, 87-720 Ciechocinek


w terminie 10 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 13.05.2024 r.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA ORION w Ciechocinku udostępniane będą w siedzibie Sanatorium pokój numer 112, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr telefonu 54 283 91 12) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00.
Podania kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania podań.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.