Logo
Logo BIP

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

W ZWIĄZKU Z ŚWIADCZENIEM USŁUG MEDYCZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ORION” w Ciechocinku,
  ul. Warzelniana 1, 87-720 Ciechocinek, zwanym dalej sanatorium;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „ORION” w Ciechocinku jest możliwy pod adresem e-mail iod@sanatoriumorion.pl, a także pod adresem wskazanym w pkt. 1;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art 6, ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz sanatorium w zakresie diagnostyki medycznej, transportu medycznego a w szczególności określone w art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.;
 5. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w art. 29 Ustawy
  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta, tj:
  1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  2. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  3. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  4. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  5. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  6. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  7. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  8. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń zdrowotnych. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.